SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Zadania Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas mając na celu szeroką działalność charytatywną w swoim środowisku, określają zakres swoich obowiązków na dwóch płaszczyznach:

 

 • Na płaszczyźnie formacyjnej:
  • zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików,
  • kształtowanie  postawy wolontariusza Caritas, która będzie owocowała dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnych Zespołach Caritas,
  • poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,
  • pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia,
  • animowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie środowiska szkolnego na różne przejawy ludzkiej biedy,
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym.

 • Na płaszczyźnie działania:
  • współpraca ze strukturami Caritas Archidiecezji Przemyskiej j i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
  • rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),
  • organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji,
  • nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
  • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
  • współdziałanie, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi.

 

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania. Na zasadzie wolontariatu włącza się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych. Przede wszystkim podejmuje działalność na rzecz potrzebujących uczniów z własnej szkoły. Ponadto Szkolne Koła Caritas zajmują się działalnością taką jak: organizowanie spotkań i szkoleń, prelekcji i dyskusji, organizowanie nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach, prowadzenie biblioteki materiałów instruktażowych, wydawanie gazetki, prowadzenie kroniki.

 

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, żyjący wedle zasad wiary i moralności Kościoła katolickiego, który wyraża chęć udziału w działalności Kościoła, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.

 

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22