SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Zadania Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas mając na celu szeroką działalność charytatywną w swoim środowisku, określają zakres swoich obowiązków na dwóch płaszczyznach:

 

 • Na płaszczyźnie formacyjnej:
  • zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików,
  • kształtowanie  postawy wolontariusza Caritas, która będzie owocowała dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnych Zespołach Caritas,
  • poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,
  • pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia,
  • animowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie środowiska szkolnego na różne przejawy ludzkiej biedy,
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym.

 • Na płaszczyźnie działania:
  • współpraca ze strukturami Caritas Archidiecezji Przemyskiej j i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
  • rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),
  • organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji,
  • nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
  • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
  • współdziałanie, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi.

 

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania. Na zasadzie wolontariatu włącza się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych. Przede wszystkim podejmuje działalność na rzecz potrzebujących uczniów z własnej szkoły. Ponadto Szkolne Koła Caritas zajmują się działalnością taką jak: organizowanie spotkań i szkoleń, prelekcji i dyskusji, organizowanie nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach, prowadzenie biblioteki materiałów instruktażowych, wydawanie gazetki, prowadzenie kroniki.

 

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, żyjący wedle zasad wiary i moralności Kościoła katolickiego, który wyraża chęć udziału w działalności Kościoła, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.

 

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

 • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
 • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22