SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

STATUT

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, celem zaspokojenia potrzeb duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia, może powołać, na wniosek Dyrekcji Szkoły Szkolne Koło Caritas.

§2

Szkolne Koło Caritas jest dobroczynną organizacją młodzieżową działającą w oparciu o społeczno - humanitarne zaangażowanie jej członków, pod nadzorem Dyrekcji Szkoły i "Caritas" Archidiecezji.

§3

Podstawą prawną powołania Szkolnego Koła Caritas jest Statut Caritas Archidiecezji Przemyskiej i § 31 Zarządzenia nr 14 z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego Statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN nr 4).

§4

Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel Szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Archidiecezji. Do jego obowiązków należy:

1. Czuwać nad sprawami wychowawczymi i organizacyjnymi.

2. Reprezentować Koło przed Dyrekcją Szkoły i na zewnątrz.

§5

Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny Asystent, wyznaczony przez Biskupa Diecezjalnego. Do obowiązków Asystenta należy:

1. Czuwać nad działalnością Koła, by była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego i statutem "Caritas";

2. Kierować pracą formacyjną członków Koła.

Rozdział II

CEL ZADANIA ŚRODKI

§6

Zadania koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Do zadań koła należy:

1. Pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa, przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej rozszerzanie.

2. Uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego.

3. Tworzenie dobrej atmosfery w Szkole, w najbliższym środowisku, sprzyjającej kształtowaniu osobowości młodego katolika i patrioty, oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

4. Troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej i uczenie odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę.

5. Rozeznawanie konkretnych potrzeb w Szkole, najbliższym środowisku, domu, sąsiedztwie, oraz organizowanie pomocy.

6. Stała współpraca z Caritas Archidiecezji w prowadzeniu akcji takich, jak:

  • Tydzień Miłosierdzia
  • Św. Mikołaj
  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
  • Skarbonka Wielkopostna - Jałmużna Postna i inne, oraz organizowanie pomocy osobom ubogim i samotnym, ich dzieciom, ludziom dotkniętym kataklizmami losowymi.


1. Współdziałanie z innymi organizacjami szkolnymi, Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi - Caritas, organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami charytatywnymi.

2. Gromadzenie środków pieniężnych i artykułów pierwszej potrzeby dla oczekujących pomocy z terenu Szkoły, lub innych.

§7

Zadania, o których mowa w § 5, Koło realizuje przez:

1. Środki rozwijające życie religijne jak katecheza, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki i t.p.

2. Spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, kursy, szkolenia i t.p.

3. Imprezy kulturalne, religijno-charytatywne jak: akademie, wieczornice, koncerty, konkursy itp.

4. Imprezy rekreacyjno - sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.

5. Udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas.

6. Włączanie się w prace różnego rodzaju placówek charytatywnych, oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących, a pozostających w swoich domach.

7. Korzystanie z własnej biblioteczki, materiałów Caritas, taśmoteki, filmów i urządzanie wystaw i wydawanie gazetki.

Rozdział III

CZŁONKOWIE KOŁA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Koło zrzesza młodzież o światopoglądzie chrześcijańskim. Do Koła może należeć młodzież, która równocześnie należy do innych organizacji szkolnych, czy też ruchów katolickich.

§9

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który wcześniej włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża wolę pełnego w nim uczestnictwa.

§10

Każdy członek Koła ma prawo:

1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Uczestniczyć w życiu i działalności Koła, oraz wpływać na jego decyzje podejmowane przez władze Koła

3. Poręczać za kandydatów na członków Koła.

4. Posiadać legitymację, odznakę czy identyfikator podczas realizowania zadań podejmowanych przez Koło.

§11

Członkowie Koła zobowiązani są.

1. Żyć i pracować w Kole Caritas zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła, oraz wskazaniami Dyrekcji Szkoły.

2. Dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa - słowo - czyn.

3. Dbać o dobre imię Caritas, Szkoły i Ojczyzny.Wypełniać cele i zadania Statutu, a także decyzje władz Koła, a przede wszystkim troszczyć się o jego rozwój.

4. Uczestniczyć w zebraniach Koła i wszelkich pracach przez nie podejmowanych.

5. Wpłacać regularnie składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustalają władze Koła. Mogą to być niewielkie kwoty pieniężne, zbiórki makulatury i materiałów wtórnych, lub inne.

§12

Przyjęcia na członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek dwóch członków zwyczajnych, po pozytywnie przeżytym okresie kandydatury i zgodą rodziców dla dzieci poniżej 18- go roku życia. Okres kandydacki nie może przekroczyć sześciu miesięcy.

Kandydaci mają te same obowiązki i prawa, co członkowie Koła, zawsze jednak pod opieką zwyczajnych członków.

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu święta patronalnego Caritas - Niedziela Miłosierdzia, lub w inny dzień, ustalony z Dyrekcją Caritas.

§13

W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie, lub z innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.

§14

Koło może skupiać w swoich szeregach członków - seniorów i członków honorowych.

1. Członkiem - seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był wcześniej członkiem zwyczajnym Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole. Członek - senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego.

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla Koła, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł.


§15

Nie można ważnie przyjąć do Koła tego, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej i podlega karom kościelnym lub administracyjnym, czy szkolnym.

§16

Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

1. Ukończenia, lub zmiany Szkoły

2. Dobrowolnego wystąpienia.

3. Skreślenia z listy członków.

4. Karnego wykluczenia

Skreślenie następuje w przypadku niebrania udziału w realizacji zadań Koła, lub nieopłacania składek członkowskich przez okres przynajmniej dwóch lat.

Wykluczenie z Koła następuje w przypadku działania na szkodę Koła, lub łamania postanowień Statutu, czy decyzji władz Koła, oraz popełnianie czynu niegodnego.

Od decyzji o skreśleniu, lub wykluczeniu z Koła przysługuje odwołanie do Dyrekcji Caritas, za pośrednictwem Zarządu Koła.

Rozdział IV

WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

§17

Każde Koło bezpośrednio podlega Caritas Archidiecezji i Dyrekcji Szkoły, którzy mają prawo i obowiązek wizytowania i kontrolowania jego działalności pod względem merytorycznym i finansowym.

§18

Władzami Koła są:

1. Zebranie Koła

2. Zarząd Koła

3. Komisja Rewizyjna Koła

4. Sąd Koleżeński Koła

§19

Zebranie Koła

1. Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej jak dwa razy w roku.

2. Zebrania sprawozdawczo - wyborcze Koła odbywają się co trzy lata.

3. Do kompetencji Zebrania Koła należy:

a/ podejmowanie uchwał w sprawie realizacji celów Caritas i uchwał naczelnych władz Caritas - na terenie działania Koła, w tym jego preliminarza,

b/wysłuchiwanie informacji Zarządu Koła z bieżącej działalności Koła

c/ podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z Koła.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy obecnych członków Koła.

§20

1. Do kompetencji Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła należy:

a/ wybór władz Koła

b/ wybór delegatów na zebranie ogólne Caritas

c/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Koła

d/ podejmowanie uchwał w sprawie realizacji celów Caritas na terenie szkoły na okresy kadencyjne

e/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na podstawie złożonego sprawozdania.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu

3. Wybory do władz Koła przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Można je przeprowadzić również w jawnym głosowaniu, jeżeli za wnioskiem w tej sprawie opowie się większość obecnych.

4. Na wniosek zarządu Koła, lub co najmniej połowy członków Koła, Komisji Rewizyjnej, Koła, lub Dyrekcji Caritas winno odbyć się Zebranie Nadzwyczajne Koła.

§21

Zarząd Koła

1. Pracą Koła kieruje Zarząd wybierany w liczbie sześciu członków - z urzędu z głosem decydującym asystent kościelny i opiekun Koła; z wyboru przedstawiciele młodzieży, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.

2. Do zadań Zarządu należy:

a/ realizacja podstawowych celów Caritas na terenie działania Koła b/ opracowanie planów działalności Koła

c/ wykonywanie uchwał i postanowień władz naczelnych Caritas, oraz Zebrania Ogólnego Koła

d/ dokonywanie przyjęć do Koła, oraz skreśleń z listy jego członków

e/ składanie sprawozdania z działalności Koła na Zebraniu Ogólnym Koła.

f/ reprezentowanie Koła przed władzami Caritas, Dyrekcją Szkoły oraz na zewnątrz

g/ decydowanie o wydatkach Koła

h/ rozeznawanie potrzeb koleżanek i kolegów, w najbliższym środowisku oraz organizo­wanie skutecznej pomocy.

3. Wewnątrz Koła mogą być powoływane specjalistyczne sekcje dla ułatwienia pracy Koła, (np. sekcja formacyjna, kulturalna, gospodarcza, klasowa, środowiskowa itp.)


Komisja Rewizyjna Koła

1. Komisja Rewizyjna Koła wybierana jest w liczbie trzech, do pięciu członków, spośród których wybierany jest przewodniczący Komisji

2. Do zadań Komisji należy:

a / kontrola finansowa działalności Koła

b / składanie sprawozdań kontroli działalności finansowej Koła na zebraniach ogólnych i sprawozdawczo-wyborczych Koła

c / występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

§23

Sąd Koleżeński Koła

1. Wybierany jest w składzie trzech do pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego

2. Rozpatruje i rozstrzyga spory powstałe pomiędzy członkami Koła

3. Rozstrzyga również sprawy członków, aż do upomnienia, nagany, względnie wykluczenia z Koła w wypadkach nieprzestrzegania przez nich Statutu, zarządzeń i uchwał władz Caritas

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK KOŁA

§24

1. Majątek Koła stanowią: fundusze pieniężne, ruchomości i nieruchomości.
2. Na fundusz Koła składają się:

a/ wpływy ze składek członkowskich

b/ dotacje samorządowe, szkolne i państwowe

c/ darowizny i zapisy

d/ wpływy z działalności statutowej (np: festyny, zabawy, kwesty itp.)

3. Za fundusze i majątek Koła odpowiedzialni są: opiekun Koła wraz ze skarbnikiem i oni prowadzą odpowiednią dokumentację i składają roczne sprawozdania.

4. Wszelka działalność finansowa w ważniejszych dziedzinach, musi być uzgadniana z Asystentem kościelnym, lub Dyrektorem Caritas.

Caritas Archidiecezji nie odpowiada za nieuzgodnione wcześniej zobowiązania Koła

5. W wypadku niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor Caritas, jako dysponujący majątkiem Caritas, przeznaczy je na cele pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła.


Rozdział VI

PATRON ŚWIĘTO SYMBOLE

§25

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego - II Niedziela Wielkanocy.

Koło wybiera swego Patrona spośród Świętych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w dziedzinie miłosierdzia i ustanowi Święto Koła w liturgiczne wspomnienie tego Świętego.

Koło może ustalić własny hymn Koła i modlitwę.

§26

Koło może używać pieczęci podłużnej i okrągłej, oraz funkcyjnych z zastrzeżonym logo Caritas i z napisem: „Szkolne Koło Caritas”.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§27

Statut zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego, obowiązuje wszystkie osoby, zrzeszone w Kole.

Zmiana Statutu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Władze Diecezjalne i Dyrekcję Szkoły.

§28

Decyzje o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas Archidiecezji, na wniosek Zarządu Koła, lub Dyrekcji Szkoły.

Dyrektor Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na niekorzyść Kościoła, Caritas oraz Szkoły, po uzgodnieniu wcześniejszym z Dyrekcją Szkoły.

§29

Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd, lub osoba wyznaczona przez Caritas. Fundusze Koła wraz z majątkiem przekazane zostają do Caritas Archidiecezji, lub na inne cele dobroczynne.

 

Do pobrania: Statut w formacie PDF

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22