SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu działa na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U. z 2019r. poz 217 z późn.zm.. Centrum powołane zostało do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. W oparciu o decyzję  Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.11.2012 r. oraz Aktem powołania Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej z dnia 31.12.2012r. Centrum rozpoczęło swoją działalność od dnia 01.01.2013 r. Siedziba Centrum mieści się w Przemyślu przy ul. Ks. Piotra Skargi 6.  Jest to pierwszy podmiot ekonomii społecznej na terenie powiatu przemyskiego. Opracowany program służy wdrażaniu aktywnych form resocjalizacji, edukacji i aktywizacji zawodowej osób zamierzających powrócić na rynek pracy i włączyć się aktywnie w  nurt   spraw istotnych dla najbliższego otoczenia i spraw społecznych. Centrum zajmuje się realizacją programów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

  • osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób długotrwale bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągniecie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegających wykluczeniu społecznemu,

b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

W zajęciach prowadzonych w Centrum nie mogą brać osoby, które mają prawo do:

- zasiłku dla bezrobotnych

- zasiłku przedemerytalnego

- świadczenia przedemerytalnego

- renty strukturalnej

- renty z tytułu niezdolności do pracy

- emerytury

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 

Więcej informacji znajdą Państwo w menu po prawej stronie w zakładce "CIS".

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22