SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Program Skrzydła

 

 

„BO KAŻDE DZIECKO POTRZEBUJE SKRZYDEŁ”

 

Inspiracją do powstania Programu Skrzydła okazały się słowa  Jana Pawła II, wygłoszone na krakowskich błoniach podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: „Potrzeba WYOBRAŹNI MIŁOSIERDZIA, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (...)”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej idąc w myśl tych słów niesie pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. Wiele z nich nie ma zabezpieczonych podstawowych potrzeb egzystencjalnych, czego przyczyna leży w  krytycznej sytuacji finansowej rodziców, za którą kryje się bezrobocie, wielodzietność a niejednokrotnie patologia, głównie alkoholizm.

Program SKRZYDŁA proponuje osobom indywidualnym    i firmom objęcie opieką finansową dziecka poprzez wypełnienie deklaracji, w której darczyńca zobowiązuje się  do łożenia na dziecko przez okres co najmniej jednego semestru szkolnego. Przekazane przez darczyńcę środki są w całości wykorzystywane na dofinansowanie posiłków, zakup wyprawek szkolnych, pomocy naukowych, odzieży, obuwia, wypoczynku oraz zapewnianie innych naglących potrzeb.

W roku szkolnym 2014/2015 Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazywała stypendia skrzydła do 50 dzieci. Ze środków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas stypendia otrzymało 7 dzieci. Diecezjalny program wspierało 25 darczyńców indywidualnych. 15 dzieci otrzymywało stypendia ze środków przekazanych przez Caritas Polska – Skarbonka Skrzydeł.

 

CZYM  SĄ  „SKRZYDŁA”?

Program „Skrzydła” polega na długoterminowej pracy skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i wymagają pomocy w formie dożywienia w szkole, zakupu wyprawek szkolnych i potrzebnej odzieży oraz innych form wsparcia materialnego niezbędnego do podstawowych warunków do nauki.    Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy lub osoby prywatne, które poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji zobowiązują się do wsparcia finansowego ucznia przez okres jednego semestru lub roku szkolnego.

„Skrzydła” są programem, który daje możliwość darczyńcy wyboru formy pomocy
i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia z uwzględnieniem możliwości finansowych sponsora. Dzieci objęte programem zachowują dyskrecję a firmie dobry wizerunek działalności na rzecz społeczności lokalnej.Celem programu jest objęcie opieką finansową dzieci potrzebujących dofinansowania. „Skrzydła” to program do którego angażuje się firmy lub osoby indywidualne, które składając deklarację finansową swoją pomocą biorą pod opiekę konkretne dziecko. Dzieci do programu zgłaszają pedagodzy szkolni, którzy po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją rodzinną i materialną zgłaszają wskazaną wcześniej ilość dzieci najbardziej potrzebujących.

„SKRZYDŁA” W CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W ramach programu „Skrzyła” dzięki dobrej woli darczyńców indywidualnych wsparcie otrzymuje 35 dzieci z terenu Archidiecezji Przemyskiej, gdzie od początku roku szkolnego 2009/2010 darczyńcą dla 10 osób jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas. Dzieci objęte programem pochodzą z rodzin ubogich , wielodzietnych dotkniętych problemem alkoholowym matki lub ojca. Coraz częściej dzieci wychowywane są przez jednego rodzica z powodu rozwodu lub śmierci a także są przypadki przydzielania dzieci do rodzin zastępczych.

Problemy w rodzinach bezpośrednio dotykają same dzieci , które czują się przez to bezradne, gorsze, samotne. Do problemów patologicznych dochodzą kłopoty finansowe, dlatego też pomoc skierowana na konkretne dziecko jest darem najbardziej wskazanym.

Wciąż jednak wiele dzieci oczekuje na wsparcie ze strony ludzi, którym ich los nie jest obojętny, ludzi, którzy mogą i chcą włączyć się w to dzieło i dać DZIECKU SKRZYDŁA!!

Do pobrania: Deklaracja dla darczyńcy [DOC]

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22