SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Rodzina Wspierająca

1)   Rodzina wspierająca jest instytucją powołaną do pomocy rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na mocy Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (data wejścia w życie: 01.01.2012 r.). Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie m.in. w opiece i wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rolą rodziny wspierającej jest pomoc rodzinie przeżywającej kryzys w przezwyciężeniu trudności i pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Rodzina wspierająca poprzez swoje działania rozwija umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców i wspiera w integracji członków rodziny. Celem działania rodziny wspierającej jest aktywne pobudzanie członków rodziny do przezwyciężania trudności, a nie wyręczanie rodziny wspieranej, współdziałanie w celu właściwej organizacji czasu członków rodziny, gospodarowania zasobami finansowymi, wychowania i opieki nad dziećmi, kształtowania prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych.

 

2)   Rodzina wspierająca przenosi swoje wzorce – pokazuje prawidłowy model funkcjonowania rodziny. Formy pomocy są bardzo różne – uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami (np. pomoc w wychowaniu, zabieranie dzieci na wycieczki, zajęcia sportowe, pomoc w nauce, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi).

 

3)   Gmina co miesiąc zwraca wszystkie koszty poniesione przez rodzinę wspierającą na podstawie przedstawionych faktur. Gmina zwiera umowę z rodziną wspierającą, gdzie określone są zasady rozliczeń. Rodzina wspierająca nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia poza zwrotem poniesionych kosztów (np. bilety do kina, bilety na basen, zwrot równowartości zakupionych produktów żywnościowych).

 

4)   Ustawa przewiduje, że osoby spełniające funkcję rodziny wspierającej nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jednakże w praktyce Ośrodki Pomocy Społecznej przewidują szereg wymogów, które musi spełniać taka rodzina, np.:

 • nie ma problemu z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp.,
 • posiada stałe źródło dochodu,
 • nie ma problemów wychowawczych w własnymi dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej; nie ma i nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • nie ma wyroków dot. braku realizacji obowiązku alimentacyjnego,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

 

5)   Ustanowienie rodziny wspierającej poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Przykładowe kroki poprzedzające ustanowienie rodziny wspierającej:

 • złożenie umotywowanego wniosku o rodzinę wspierającą w OPS,
 • wywiad w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego,
 • pozytywna opinia Kierownika OPS,
 • bezpłatne szkolenie na terenie OPS,
 • umowa z Gminą, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów (bez dodatkowego wynagrodzenia).

 

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:

Art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodzina, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1)   opiece i wychowaniu dziecka;

2)   prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3)   kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art. 30. 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodziny wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art. 31. 1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.”

 

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62

 

Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22