SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu działa na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U. z 2019r. poz 217 z późn.zm.. Centrum powołane zostało do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. W oparciu o decyzję  Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.11.2012 r. oraz Aktem powołania Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej z dnia 31.12.2012r. Centrum rozpoczęło swoją działalność od dnia 01.01.2013 r. Siedziba Centrum mieści się w Przemyślu przy ul. Ks. Piotra Skargi 6.  Jest to pierwszy podmiot ekonomii społecznej na terenie powiatu przemyskiego. Opracowany program służy wdrażaniu aktywnych form resocjalizacji, edukacji i aktywizacji zawodowej osób zamierzających powrócić na rynek pracy i włączyć się aktywnie w  nurt   spraw istotnych dla najbliższego otoczenia i spraw społecznych. Centrum zajmuje się realizacją programów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

  • osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób długotrwale bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągniecie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegających wykluczeniu społecznemu,

b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

W zajęciach prowadzonych w Centrum nie mogą brać osoby, które mają prawo do:

- zasiłku dla bezrobotnych

- zasiłku przedemerytalnego

- świadczenia przedemerytalnego

- renty strukturalnej

- renty z tytułu niezdolności do pracy

- emerytury

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 

Więcej informacji znajdą Państwo w menu po prawej stronie w zakładce "CIS".

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22